close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 27 maja 2019

  Uprzejmie informujemy, że wyniki głosowania w obwodowych komisjach wyborczych nr 41 w Helsinkach oraz nr 42 w Turku są dostępne w siedzibie Urzędu w Helsinkach (adres: Armas Lindgrenin tie 21 00570 Helsinki) oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej; www.pkw.gov.pl.

   

  20 maja 2019 r.

   

  Obwieszczenie

  Obwodowej Komisji Wyborczej nr 41 w Helsinkach

  nr 1/2019

  z dnia 20 maja 2019 r.

  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji

  o składzie i funkcjach pełnionych przez członków

  Obwodowej Komisji Wyborczej nr 41 w Helsinkach
  oraz o godzinie rozpoczęcia jej pracy w dniu głosowania

   

  Na podstawie pkt 26, rozdział II, Uchwały nr 71/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia glosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Obwodowa Komisja Wyborcza nr 41 w Helsinkach, zwana dalej „Komisją”, podaje do publicznej wiadomości informację:

   

  1. Komisja pracuje w następującym składzie:

    

  Daniel Jarosław  Sompolski           Przewodniczący Komisji

  Katarzyna Czajka                               Wiceprzewodnicząca Komisji

  Katarzyna Drozd                                Członek Komisji

  Monika Flang                                      Członek Komisji

  Jerzy Gogulski                                    Członek Komisji

  Klaudia Deryng                                  Członek Komisji

   

   

  W związku z brakiem zgłoszenia kandydatów przez pełnomocników komitetów wyborczych, członkowie komisji zostali powołani spośród wyborców Decyzją Konsula RP w Helsinkach nr 1/2019 z dnia 8 maja br. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 41  w Helsinkach do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  1. W dniu głosowania komisja rozpoczyna swoją pracę o godz. 6.00.

    

    

   Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej nr 41: Daniel Jarosław Sompolski /-/

   

  Obwieszczenie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 41 w Helsinkach nr 1/2019

   

   

  Obwieszczenie

  Obwodowej Komisji Wyborczej nr 42 w Turku

  nr 1/2019

  z dnia 20 maja 2019 r.

  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji

  o składzie i funkcjach pełnionych przez członków

  Obwodowej Komisji Wyborczej nr 42 w Turku
  oraz o godzinie rozpoczęcia jej pracy w dniu głosowania

   

  Na podstawie pkt 26, rozdział II, Uchwały nr 71/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Obwodowa Komisja Wyborcza nr 42 w Turku, zwana dalej „Komisją”, podaje do publicznej wiadomości informację:

   

  1. Komisja pracuje w następującym składzie:

    

  Katarzyna Monika Wojciechowicz            Przewodnicząca Komisji

  Maksymilian Bracha                                     Wiceprzewodniczący Komisji

  Małgorzata Elżbieta Karabella                   Członek Komisji

  Anna Katarzyna Mrowicka                         Członek Komisji

  Anna Małgorzata Urba                                 Członek Komisji

  Paweł Burek                                                     Członek Komisji

   

   

  W związku z brakiem zgłoszenia kandydatów przez pełnomocników komitetów wyborczych, członkowie komisji zostali powołani spośród wyborców Decyzją Konsula RP w Helsinkach nr 2/2019 z dnia 8 maja br. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 42  w Turku do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  1. W dniu głosowania komisja rozpoczyna swoją pracę o godz. 6.00.

    

    

   Przewodnicząca Obwodowej Komisji Wyborczej nr 42: Katarzyna Monika Wojciechowicz /-/

   

  Obwieszczenie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 42 w Turku nr 1/2019

   

  9 maja 2019 r.

   

  INFORMACJA 

  KONSULA RP W HELSINKACH

  z dnia 8 maja 2019 r.

  w sprawie

  podania do publicznej wiadomości informacji o

  powołaniu w Republice Finlandii Obwodowej Komisji Wyborczej nr 41 w Helsinkach

  oraz o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 42 w Turku

   

  Na podstawie § 12 Uchwały Nr 60/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego, podaję do publicznej wiadomości informację o powołaniu w Republice Finlandii Obwodowej Komisji Wyborczej nr 41 w Helsinkach oraz o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 42 w Turku:

   

  Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 41

  Armas Lindgrenin tie 21

  00 570 Helsinki

   

  W skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 41 w Helsinkach zostali powołani następujący członkowie:

   

  Lp.

  Imię i nazwisko

  Miejsce zamieszkania

  Wskazanie podmiotu, który zgłosił kandydata

  1.

  Daniel Jarosław Sompolski

  Helsinki

  Uzupełnienie składu komisji

  2.

  Katarzyna Czajka

  Helsinki

  Uzupełnienie składu komisji

  3.

  Jerzy Gogulski

  Helsinki

  Uzupełnienie składu komisji

  4.

  Klaudia Deryng

  Helsinki

  Uzupełnienie składu komisji

  5.

  Katarzyna Drozd

  Espoo

  Osoba wskazana przez konsula

  6.

  Monika Flang

  Helsinki

  Uzupełnienie składu komisji

   

  Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 42

  Pilotin Sali, Talolankatu 75

  20 460 Turku

   

  W skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 42 w Turku zostali powołani następujący członkowie:

   

  Lp.

  Imię i nazwisko

  Miejsce zamieszkania

  Wskazanie podmiotu, który zgłosił kandydata

  1.

  Katarzyna Monika Wojciechowicz

  Turku

  Uzupełnienie składu komisji

  2.

  Maksymilian Bracha

  Turku

  Uzupełnienie składu komisji

  3.

  Małgorzata Elżbieta Karabella

  Turku

  Uzupełnienie składu komisji

  4.

  Anna Katarzyna Mrowicka

  Turku

  Uzupełnienie składu komisji

  5.

  Anna Małgorzata Urba

  Turku

  Uzupełnienie składu komisji

  6.

  Paweł Burek

  Helsinki

  Osoba wskazana przez konsula

   

  Konsul RP w Helsinkach, Anna Pełka

  Decyzja nr 1/2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 41 w Helsinkach do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Decyzja nr 2/2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 42 w Turku do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  *************************************************

  27.04.2019

   

  Głosowanie za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

   

  Wybory do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00. 

   

  Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2019 r. poz. 772) na terenie okręgu konsularnego Republiki Finlandii zostały utworzone dwa obwody głosowania:

   

  1. Obwód głosowania nr 41 siedziba obwodowej komisji wyborczej w HELSINKACH, adres: Armas Lindgrenin tie 21, 00570 Helsinki
  2. Obwód głosowania nr 42 siedziba obwodowej komisji wyborczej w TURKU, adres: Talolankatu 75, 20460 Turku

   

  Osoby uprawnione do głosowania za granicą

   

  Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

  1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość
  6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

   

  Spis wyborców

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

   

  Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

  Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

   

  1. Nazwisko
  2. Imię (imiona)
  3. Imię ojca
  4. Datę urodzenia
  5. Numer ewidencyjny PESEL
  6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
  7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.
  8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Zgłoszenia można dokonać od 27 kwietnia 2019 r. do Referatu Konsularnego Ambasady RP w Helsinkach:

   

  1. telefonicznie, nr tel.: 00358 9 618 28 103
  2. e-mailowo: helsinki.konsul@msz.gov.pl  
  3. pisemnie, na adres: Referat Konsularny Ambasady RP w Helsinkach, Armas Lindgrenin tie 21, 00570 Helsinki
  4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
  5. faksem, nr faksu: 00358 9 684 7477

   

  Zgłoszeń można też dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl od dnia 30 kwietnia 2019 r. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW e-WYBORY

   

  Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie).

   

  Zaświadczenia wydawane przez Konsula

  Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Referatu Konsularnego Ambasady RP w Helsinkach pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r.(włącznie):

   

  1. e-mailowo:  helsinki.konsul@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: Referat Konsularny Ambasady RP w Helsinkach, Armas Lindgrenin tie 21, 00570 Helsinki
  3. faksem, nr faksu: 00358 9 684 7477

   

  Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

   

  *************************************************

   

  27 kwietnia 2019 r.

   

  Obwieszczenie Konsula RP w Helsinkach ws. utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

                                                                       

  *************************************************

   

  7 marca 2019 r.

   

  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 27.02.2019 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

   

  *************************************************

   

  28 lutego 2019 r.

   

  Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych za granicą zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00.  Głosowanie w obwodach utworzonych za granicą odbędzie się w dniu głosowania w kraju, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym.

   

  Obywatele polscy przebywający poza granicami będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Zgodnie z ogłoszonym przez Prezydenta RP kalendarzem wyborczym informacja o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych ma być podana do publicznej wiadomości do dnia 5 maja 2019 r.

   

  Informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłaszaniu się do spisu wyborców i inne istotne z punktu widzenia wyborcy informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej naszego urzędu, jak również dostępne w samym urzędzie.

   

  Pełna treść postanowienia Prezydenta w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego tutaj.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: