close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 •  

  Cudzoziemcy będącymi obywatelami Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium RP co do zasady do trzech miesięcy na podstawie ważnego paszportu lub innego dokumentu ustalającego w sposób niebudzący wątpliwości tożsamość i obywatelstwo danej osoby (np. na podstawie dowodu osobistego). Prawo do dłuższego pobytu przysługuje osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków: 1) jest pracownikiem lub osobą prowadzącą działalność gospodarczą na własny rachunek w Polsce; 2) posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny oraz jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym; 3) studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w RP, posiada wystarczające środki utrzymania oraz jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym; 4) jest małżonkiem obywatela polskiego. Pobyt taki należy zarejestrować w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca pobytu cudzoziemca.

   

  Obywatele państw trzecich, tj. nienależących do Unii Europejskiej, mogą wjechać i przebywać na terytorium RP do 90 dni w okresie dowolnych 180 dni na podstawie:

   

  1. ważnego paszportu (w przypadku państw, których obywatele nie potrzebują wizy wjazdowej do państw Schengen)

  lub

  1. ważnego paszportu i wizy (w przypadku państw, których obywatele potrzebują wiz wjazdowych do państw Schengen).

  Lista państw, których obywatele nie potrzebują wiz wjazdowych do Polski na pobyt do 90 dni, dostępna jest na stronach MSZ:  http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/przyjazd_do_polski/lista_panstw/lista_panstw .

   

  Obywatele państw trzecich, tj. nienależących do Unii Europejskiej, którzy zamierzają pozostać na terytorium RP przez okres dłuższy niż 90 dni w dowolnym okresie 180 dni (np. studenci w ramach wymiany studenckiej, osoby odbywające praktyki zawodowe, pracownicy itp.) zobowiązani są do otrzymania wizy krajowej (jeżeli zamierzają przebywać w RP przez mniej niż 1 rok) lub do wystąpienia we właściwym urzędzie wojewódzkim w Polsce o odpowiedni tytuł pobytowy (kartę pobytu) – w przypadku dłuższego pobytu.

  U Konsula RP w Helsinkach możliwe jest złożenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej przez osobę, która (1) mieszka legalnie w Finlandii lub (2) przebywa legalnie w Finlandii i uzasadni potrzebę złożenia wniosku wizowego w Ambasadzie RP w Helsinkach.

   

  Osoba ubiegająca się o wydanie wizy powinna:

   

  1. zarejestrować wizytę w systemie e-konsulat (https://www.e-konsulat.gov.pl), wypełnić dostępny w systemie wniosek, wydrukować go oraz osobiście złożyć w konsulacie;
  2. przedstawić do wglądu:

  - wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat paszport zawierający co najmniej dwie wolne strony i ważny przez okres co najmniej trzech miesięcy po upłynięciu okresu ważności wizy, o którą dana osoba się stara,

  - fińską kartę pobytową lub inny dokument potwierdzający pobyt legalny w Finlandii;

   

  1. załączyć dokumenty potwierdzające:

  - cel i warunku planowanego pobytu (zaproszenie, pismo z uniwersytetu lub innej instytucji badawczej, firmy lub organizacji pozarządowej organizującej praktyk itp.),

  - posiadanie przez cały okres pobytu w RP prawa do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce lub podróżnego ubezpieczenia medycznego na kwotę co najmniej 30 tys. EUR,

  - posiadanie wystarczających środków finansowych na planowany okres pobytu i bilet powrotny

  (a) równowartość 100 zł na każdy dzień planowanego pobytu lub

  (b) w przypadku osób podejmujących studia lub pracę naukową – równowartość 543 zł na każdy miesiąc pobytu oraz 500 zł na bilet powrotny lub

  (c) w przypadku osób, które są uczestnikami imprezy turystycznej lub sportowej, mają opłacone koszty pobytu w RP lub przyjeżdżają do placówki leczniczo-sanatoryjnej – równowartość 20 zł na każdy dzień planowanego pobytu.

   Obowiązek posiadania środków finansowych nie dotyczy cudzoziemców ubiegających się o wizę w celu wykonywania pracy na terytorium RP.

   

  1. złożyć 1 kolorowe zdjęcie biometryczne;
  2. wnieść opłatę konsularną w odpowiedniej wysokości (por. niżej) oraz dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty.

  Opłata konsularna za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej wynosi 60 EUR. Na podstawie Umowy między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zniesieniu opłat za wydawanie wiz krajowych, podpisanej w Przemyślu dnia 6 czerwca 2012 r., obywatele Ukrainy są zwolnieni z opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej.

  Opłata konsularna za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen wynosi 60 EUR. Opłaty nie pobiera się od (1) dzieci w wieku do lat 6; (2) uczniów, studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz towarzyszących im nauczycieli, którzy podróżują w celu podjęcia studiów lub udziału w szkoleniach, a także od (3) naukowców przyjeżdżających w celu prowadzenia badań (4) przedstawicieli organizacji pozarządowych w wieku do lat 25 uczestniczących w seminariach, konferencjach oraz wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych lub sportowych organizowanych przez organizacje niekomercyjne oraz (5) od posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych. Dzieci w wieku 6-12 lat uiszczają opłatę w wysokości 35 EUR.

  Obywatele państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o ułatwieniach wizowych (Armenia, Albania, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Macedonia, Mołdawia, Serbia, Ukraina), co do zasady uiszczają opłatę za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen  w wysokości 35 EUR, przy czym ww. umowy wskazują liczne kategorie osób zwolnionych z przedmiotowych opłat.

  Nie pobiera się opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy od członka rodziny obywatela UE w rozumieniu ww. ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. oraz małżonka, małoletniego bezpośredniego zstępnego obywatela RP lub bezpośredniego zstępnego małżonka tego obywatela, bezpośrednio wstępnego obywatela RP lub bezpośrednio wstępnego małżonka tego obywatela, jeżeli wstępny lub zstępny pozostaje na utrzymaniu obywatela RP.

   

  Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy wynosi do 14 dni.

   

  Informacja o procedurze wizowej dla członków rodzin obywateli Unii Europejskiej

   

  Prawo do skorzystania z uproszczonej procedury wizowej mają:

  - członkowie rodziny obywatela UE korzystający z prawa do swobodnego przemieszczania się w rozumieniu dyrektywy nr 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Członkiem rodziny obywatela UE w rozumieniu dyrektywy jest współmałżonek, a także dzieci do 21 roku życia lub rodzice pozostający na wyłącznym utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka. Osoby te są zwolnione z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego oraz z konieczności potwierdzenia posiadania odpowiednich środków finansowych na pobyt i ubezpieczenia medycznego, jak również mają pierwszeństwo w umówieniu wizyty w konsulacie przed innymi osobami ubiegającymi się o wizę - por. informacja zamieszczona w linku podanym powyżej;

  - posiadacze Karty Polaka – osoby te są zwolnione z opłat za z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego oraz z konieczności potwierdzenia posiadania odpowiednich środków finansowych i ubezpieczenia medycznego na czas pobytu w Polsce.

   

  Osoby zamierzające ubiegać się o wydanie wizy w Ambasadzie RP w Helsinkach proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy (helsinki.konsul@msz.gov.pl).

   

  Więcej informacji na temat pobytu w Polsce dostępnych jest w broszurach przygotowanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców: Edukacja i legalizacja pobytu w Polsce, Małżeństwo i łączenie rodzin a legalizacja pobytu w Polsce, Możliwości legalizacji pobytu w Polsce, Praca i działalność gospodarcza a legalizacja pobytu w Polsce, Stały pobyt w Polsce, Zmiany w ustawie o cudzoziemcach zamieszczonych na stronie: http://cudzoziemcy.gov.pl/index.php?page=materialy-i-dokumenty-do-pobrania.

   

  Dodatkowo bliższe informacje dotyczące kwestii związanych z wjazdem i pobytem w Polsce można odnaleźć w serwisie prowadzonym przez Biuro Międzynarodowej Organizacji Migracji  (IOM) w Polsce: www.migrant.info.pl

   

  Bliższe informacje na temat przekraczania granicy przez cudzoziemców przybywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania pracy dostępne są w załączonym materiale przygotowanym przez Straż Graniczną.

   

  Prawo do informacji

  Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

  Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

  Zgodnie z art. 15 RODO, każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania od administratora wyczerpujących informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych.

  Szczegółowa informacja dotycząca realizacji prawa do informacji dostępna jest na stronie COT KSI KGP, pod adresem:

  http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/centralny-organ-techni/3943,Centralny-Organ-Techniczny-Krajowego-Systemu-Informatycznego-Komendant-Glowny-Po.html

  Informacje są również dostępne w angielskiej wersji językowej : http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac/76188,The-right-of-data-subjects-to-information.html

   

  Podstawa prawna:

  - ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) wraz z aktami wykonawczymi;

  - ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525);

  - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 13 lipca 2009 r. nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009 r. str. 1-243);

  - rozporządzenie Rady (WE) z 15 marca 2001 r. nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz. Urz. UE L 81 z 21.03.2001, s. 1-7).

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: